Tijela Turističke zajednice

Skupština Turističke zajednice grada Rijeke

Skupština Turističke zajednice grada Rijeke je najviše tijelo upravljanja u Zajednici. Skupštinu čine predstavnici fizičkih osoba članova Zajednice i predstavnici pravnih osoba članova Zajednice. Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.
Predsjednik
Grad Rijeka - gradonačelnik mr. sc. Vojko Obersnel

Članovi
Adria P.A. d.o.o. - Boris Bandera
AMEC Rijekatekstil d.o.o. - Ivanka Pavičić
Autotrans d.o.o. - Tamara Černeka, dipl. oec.
Brodokomerc-nova d.o.o. - dr. sc. Marino Turčić
Dinamarin d.o.o. - Zoran Štiglić, dipl. ing.
HP Hrvatska pošta d.d. - Nikica Magzan
HRT Hrvatska radiotelevizija - Vladimir Rončević
INA Industrija nafte d.d. - Ratko Baretić
Jadran hoteli d.d. - Zoran Luštica
Jadroagent d.d. - Ante Sabalić
Jadrolinija - kap. Željko Lukanović
Jadrolinija - Miljenko Barbalić
Kaufland Hrvatska K.D. - Mario Pepelnik
KD Autotrolej d.o.o. - Željko Smojver
Konzum d.d. - Vlado Juričević
Logista d.o.o. - Damir Krnić
Novi list d.d. - Gordan Knežević
Petrol d.o.o. - dipl. iur. Tihana Radojković, univ. spec. iur.
Plava laguna d.d. - Vlatka Stanić
Tisak d.d. - Manuel Markotić
Tower d.o.o. - Maja Baković
Travelana d.o.o. - Ana Predovan - Brkarić
VB Leasing d.o.o. - Milan Tomljanović

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Rijeke

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice i odgovorno je Skupštini Zajednice. Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i osam članova koje bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.). Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća. Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.
Predsjednik
Grad Rijeka - gradonačelnik mr. sc. Vojko Obersnel

Članovi
AMEC Rijekatekstil d.o.o. - Ivanka Pavičić
INA - Industrija nafte d.d. - Ratko Baretić
Jadran hoteli d.d. - Zoran Luštica
Jadrolinija - Alan Klanac
KD Autotrolej d.o.o. - Željko Smojver
Konzum d.d. - Vlado Juričević
Tower d.o.o. - Maja Baković
Travelana d.o.o. - Ana Predovan - Brkarić

Nadzorni odbor Turističke zajednice grada Rijeke

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice. Nadzorni odbor ima najmanje tri člana, a čine ga članovi koje bira Skupština Zajednice iz redova svih članova Zajednice i član kojeg delegira Turističko vijeće Turističke zajednice Primorsko-goranske županije. Članom Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela iste Zajednice. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Predsjednik
Predstavnik Turističke zajednice Primorsko-goranske županije - Vladimir Benac

Članovi
Jadrolinija - Marko Čičin - Šain
Plava laguna d.d. - Marina Rogović