Tijela Turističke zajednice

Skupština Turističke zajednice grada Rijeke

Skupština Turističke zajednice grada Rijeke je najviše tijelo upravljanja u Zajednici. Skupštinu čine predstavnici fizičkih osoba članova Zajednice i predstavnici pravnih osoba članova Zajednice. Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.
Predsjednik
Grad Rijeka - gradonačelnik mr. sc. Vojko Obersnel

Članovi
ADRIA P.A. d.o.o. - Boris Bandera
AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. - Ivanka Pavičić
ARHIPELAG d.o.o. - Andrej Kušeta
AUTOTRANS d.o.o. - Tamara Černeka
BRODOKOMERC NOVA d.o.o. - Marino Turčić
FORUM UGOSTITELJSTVO d.o.o. - Gino Pastorčić
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA - HRT - Irena Hrvatin
HRVATSKI NOGOMETNI KLUB RIJEKA - Marina Vela
JADRAN HOTELI d.d. - Zoran Luštica
JADROLINIJA - Sanja Lovrić-Kontuš
K.D. AUTOTROLEJ d.o.o - Marin Rajčić
KONZUM d.d. - Igor Rikel
LOGISTA d.o.o. - Boris Erceg
MEDITERAN ADRIA d.o.o. - Janko Mavrović
MEETING POINT CROATIA d.o.o. - Istok Dobrilović
O.V.E.S.T. VIAGGI d.o.o. - Melita Nilović
PLAVA LAGUNA d.d. - Vlatka Stanić
PORSCHE INTER AUTO d.o.o. - Hrvoje Blažević
PREDSTAVNIK PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA - Luana Amura
TRAVELANA d.o.o. - Ana Predovan-Brkarić
ZAPADNI TRGOVAČKI CENTAR - ZTC - Željka Budić

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Rijeke

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice i odgovorno je Skupštini Zajednice. Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i osam članova koje bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.). Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća. Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.
Predsjednik
Grad Rijeka - gradonačelnik mr. sc. Vojko Obersnel

Članovi
ARHIPELAG d.o.o. - Andrej Kušeta
FORUM UGOSTITELJSTVO d.o.o. - Gino Pastorčić
JADRAN HOTELI d.d. - Zoran Luštica
JADROLINIJA - David Sopta
K.D. AUTOTROLEJ d.o.o. - Marin Rajčić
MEETING POINT CROATIA d.o.o. - Istok Dobrilović
PREDSTAVNIK PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA - Luana Amura
TRAVELANA d.o.o. - Ana Predovan-Brkarić

Nadzorni odbor Turističke zajednice grada Rijeke

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice. Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga članovi koje bira Skupština Zajednice iz redova svih članova Zajednice i član kojeg delegira Turističko vijeće Turističke zajednice Primorsko-goranske županije. Članom Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela iste Zajednice. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
JADRAN HOTELI d.d. - Damir Balenović
RIJEKA-PLUS d.o.o. - Željko Smojver