Tijela Turističke zajednice

Skupština Turističke zajednice grada Rijeke

Skupština Turističke zajednice grada Rijeke je najviše tijelo upravljanja u Zajednici. Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba, članova Zajednice, s područja grada, razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu Zajednice grupiranih u dvije grupe skupina djelatnosti – turističku grupu djelatnosti i grupu s turizmom povezanih djelatnosti. Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.
Predsjednik
Grad Rijeka - gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel

Članovi
ARHIPELAG d.o.o. - Andrej Kušeta
AUTOTRANS d.d. Rijeka - Tamara Černeka
ERSTE&STAIERMARKISCHE BANK d.d. - Anton Lucijanović
GRAD HRANE d.o.o. - Aleksandar Salević
HRVATSKI NOGOMETNI KLUB RIJEKA s.d.d.- Marina Vela
JADRAN HOTELI d.d. - Zoran Luštica
JADROLINIJA - Goran Frković
K.D. AUTOTROLEJ d.o.o - Alberto Kontuš
LOGISTA d.o.o. - Boris Erceg
MA-DI TRADING&CONSULTING d.o.o. - Kristina Grbac
MEDITERAN ADRIA d.o.o. - Janko Mavrović
MEDMAR d.o.o. - Maja Draganić
MEETING POINT CROATIA d.o.o. - Istok Dobrilović
PETROL d.o.o. - Željko Valjak
PLAVA LAGUNA d.d. - Vlatka Stanić
PREDSTAVNIK PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA - Luana Amura
RB TRAVEL d.o.o. - Mirjana Rahelić
RIJEKA FOOD j.d.o.o. - Aleksandar Salević
SPAR HRVATSKA d.o.o. - Žarko Bešlić
ZAPADNI TRGOVAČKI CENTAR – ZTC - Loredana Maras

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Rijeke

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice i odgovorno je Skupštini Zajednice. Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i osam članova koje bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.). Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća. Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.
Predsjednik
Grad Rijeka - gradonačelnik mr. sc. Vojko Obersnel

Članovi
AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. - Ivanka Pavičić
ARHIPELAG d.o.o. - Andrej Kušeta
FORUM UGOSTITELJSTVO d.o.o. - Gino Pastorčić
JADRAN HOTELI d.d. - Damir Balenović
JADROLINIJA - David Sopta
MEDITERAN ADRIA d.o.o. - Janko Mavrović
MEETING POINT CROATIA d.o.o. - Istok Dobrilović
PREDSTAVNIK PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA - Luana Amura