Potpore i pozivi
Javni poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa „Potpore događanjima“ u 2018. godini

Javni poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa „Potpore događanjima“ u 2018. godini

I. Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Rijeke (dalje u tekstu: TZGR) za manifestacije i projekte koji doprinose sljedećim ciljevima:
• unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude grada Rijeke
• stvaranju prepoznatljivog imidža grada
• povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone
• razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 300.000,00 kn.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija i projekata iz točke I., i to za:
• zabavne manifestacije / projekte
• kulturne manifestacije / projekte
• sportske manifestacije / projekte
• tradicijske/etno manifestacije / projekte
• ostale manifestacije i projekte.

II. Namjena sredstava
Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za projekte i manifestacije koje se održavaju u 2018. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija ili događanja i to:
• sufinanciranje održavanja manifestacije ili događanja (troškovi glazbenika, troškovi tehnike i opreme, troškovi promocije manifestacije ili događanja, troškovi sudionika na manifestaciji i sl.),
• izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije ili događanja na internetu,
• nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije ili događanja,
• najam prostora za održavanje manifestacije ili događanja,
• troškovi smještaja te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika,
• druge potrebe u svrhu održavanja manifestacije ili događanja.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:
• troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja
zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka,
poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge
naknade)
• izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije
• obnovu baštine
• izradu promotivnih i informativnih materijala (internet stranice, prospekti, karte, CD,
DVD, filmovi i dr.)
• kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava
• suvenire
• izradu programskih dokumenata (marketinški plan i sl.)
• turističku signalizaciju
• sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

III. Korisnici sredstava
Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu:
Organizator), i to:
• trgovačka društva
• obrti
• udruge
• sportski savezi
• kulturne i druge javne ustanove.

Događanje ili projekt može kandidirati samo jedan organizator. Ako više (su)organizatora kandidira istu manifestaciju ili događanje, potporu može dobiti samo jedan organizator.
Za potpore se ne mogu kandidirati organizatori koji su dužnici plaćanja turističke članarine i/ili boravišne pristojbe te organizatori koji nisu uspjeli ishoditi potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi.

...

VII. Rok i način podnošenja kandidature

Organizatori manifestacije/projekta, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz
točke VI., podnose Turističkoj zajednici grada Rijeke, od dana objave na Internet
stranici www.visitRijeka.hr do 15. ožujka 2018. u 14 sati bez obzira na način dostave za programe koji će se održavati tijekom 2018. godine.
Elektroničku verziju kandidature poslati e-mailom na rijeka@visitrijeka.hr a tiskanu i ovjerenu verziju s traženom popratnom dokumentacijom poslati poštom ili donijeti osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: Turistička zajednica grada Rijeke, Užarska 14, 51000 Rijeka, s naznakom: „Kandidiranje manifestacija i događanja za dodjelu potpore u 2018. godini“, a zaključno s danom 15. ožujka 2018. godine do 14 sati.
Neće se uzeti u razmatranje:
• kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke VI.
• kandidature s nepotpuno ispunjenim obrascem TZGR/18
• kandidature pristigle nakon roka.
Nakon završenog javnog poziva dokumentacija se ne vraća.

Detaljni tekst Javnog poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa „Potpore događanjima“ u 2018. godini te obrazac moguće je pronaći niže dolje.
Povezani dokumenti