Potpore i pozivi
Riječki karneval 2017. - poziv za prikupljanje ponuda za ambulantnu prodaju

Riječki karneval 2017. - poziv za prikupljanje ponuda za ambulantnu prodaju

1. Naručitelj: Turistička zajednica grada Rijeke, 51000 Rijeka, Užarska 14,
OIB: 57909269434, tel: 315-710, fax: 315-720, e-mail: Rijeka@visitRijeka.hr

2. Predmet: Lokacije za prodaju raznovrsnih likera i rakija, toplih napitaka, kolača, sendviča i ostalih prehrambenih proizvoda, pekarskih proizvoda, prigodnih karnevalskih suvenira i suvenira koji predstavljaju grad Rijeku, te lokacija za oslikavanje lica gledatelja i sudionika karnevalskih povorki za potrebe Riječkog karnevala 2017. za dane 18., 19., 24., 25. i 26.02.2017. godine

3. Dokumentacija i upute ponuditeljima mogu se podignuti u Turističkoj zajednici grada Rijeke, Užarska 14, 51000 Rijeka, tel: 315-710, fax: 315-720 od 08,00 do 16,00 sati osim subote i nedjelje.

4. Rok za dostavu ponuda je 13.02.2017. godine do 12,00 sati bez obzira na način dostave. Ponude se mogu dostaviti poštom ili osobno na adresu Turistička zajednica grada Rijeke, Užarska 14, 51000 Rijeka, na mail: rijeka@visitrijeka.hr te faxom na broj 051/315-720.

5. Ponude primljene nakon navedenog roka i s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.


I. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1. Lokacije za prodaju raznovrsnih likera i rakija, toplih napitaka, kolača, sendviča i ostalih prehrambenih proizvoda, pekarskih proizvoda, prigodnih karnevalskih suvenira i suvenira koji predstavljaju grad Rijeku, te lokacija za oslikavanje lica gledatelja i sudionika karnevalskih povorki za potrebe Riječkog karnevala 2017. za dane 18., 19., 24., 25. i 26.02.2017. godine su:

A. Bazarigov prolaz - ambulantna prodaja i oslikavanje lica
1) tri mikrolokacije za oslikavanje lica gledatelja i sudionika karnevalskih povorki - površina koja se daje u zakup iznosi 1,5 m2 po mikrolokaciji. Molimo dostaviti ponudu za dane 18., 19., 24., 25. i 26.02.2017. godine. Cijena za navedenu površinu je fiksna i iznosi 300,00 kn za svih pet dana (cijena je u bruto iznosu). Površina koja se daje u zakup odnosi se na jednu osobu te na navedenoj površini može u navedene dane biti prisutna isključivo jedna osoba. Ukoliko se ponuditelj odluči samo za jedan, dva, tri, četiri ili svih pet prije navedenih dana, cijena ostaje ista. Lokacija se daje bez električne energije. Obzirom da je broj lokacija limitiran ukoliko dođe do prekapacitiranosti lokacija prioritet će se davati prema redoslijedu pristizanja prijava.

B. Trg 111. brigade Hrvatske vojske - ambulantna prodaja i oslikavanje lica
1) jedna mikrolokacija za prodaju raznovrsnih likera i rakija površina koja se daje u zakup iznosi 4 m2. Molimo dostaviti ponudu za dane 18., 19., 24., 25. i 26.02.2017. godine. Početna cijena za navedenu površinu iznosi 2.000,00 kn za navedene dane (PDV nije uključen u cijenu). Troškove priključka i utroška električne energije snosi Naručitelj. Maksimalna moguća snage električne energije koju osigurava Naručitelj iznosi 4 kW.
2) jedna mikrolokacija za prodaju pekarskih proizvoda (lisnata tijesta, peciva i slično) - površina koja se daje u zakup iznosi 8 m2. Molimo dostaviti ponudu za dane 18., 19., 24., 25. i 26.02.2017. godine. Početna cijena za navedenu površinu iznosi 3.100,00 kn za navedene dane (PDV nije uključen u cijenu). Troškove priključka i utroška električne energije snosi Naručitelj. Maksimalna moguća snage električne energije koju osigurava Naručitelj iznosi 8 kW.
3) deset mikrolokacija za oslikavanje lica gledatelja i sudionika karnevalskih povorki - površina koja se daje u zakup iznosi 1,5 m2 po mikrolokaciji. Molimo dostaviti ponudu za dane 18., 19., 24., 25. i 26.02.2017. godine. Cijena za navedenu površinu je fiksna i iznosi 350,00 kn za svih pet dana (cijena je u bruto iznosu). Površina koja se daje u zakup odnosi se na jednu osobu te na navedenoj površini može u navedene dane biti prisutna isključivo jedna osoba. Ukoliko se ponuditelj odluči samo za jedan, dva, tri, četiri ili svih pet prije navedenih dana, cijena ostaje ista. Lokacija se daje bez električne energije. Obzirom da je broj lokacija limitiran ukoliko dođe do prekapacitiranosti lokacija prioritet će se davati prema redoslijedu pristizanja prijava.

C. Jadranski trg - ambulantna prodaja i oslikavanje lica
1) jedna mikrolokacija za prodaju raznovrsnih likera i rakija površina koja se daje u zakup iznosi 4 m2. Molimo dostaviti ponudu za dane 18., 19., 24., 25. i 26.02.2017. godine. Početna cijena za navedene dane iznosi 1.900,00 kn za navedeno razdoblje (PDV nije uključen u cijenu). Troškove priključka i utroška električne energije snosi Naručitelj. Maksimalna moguća snage električne energije koju osigurava Naručitelj iznosi 4 kW.
2) jedna mikrolokacija za prodaju toplih napitaka, kolača, sendviča i ostalih prehrambenih proizvoda - površina koja se daje u zakup iznosi 12 m2. Molimo dostaviti ponudu za dane 18., 19., 24., 25. i 26.02.2017. godine. Početna cijena za navedenu površinu iznosi 3.500,00 kn za navedene dane (PDV nije uključen u cijenu). Troškove priključka i utroška električne energije snosi Naručitelj. Maksimalna moguća snage električne energije koju osigurava Naručitelj iznosi 8 kW.
3) pet mikrolokacija za oslikavanje lica gledatelja i sudionika karnevalskih povorki - površina koja se daje u zakup iznosi 1,5 m2 po mikrolokaciji. Molimo dostaviti ponudu za dane 18., 19., 24., 25. i 26.02.2017. godine. Cijena za navedenu površinu je fiksna i iznosi 200,00 kn za svih pet dana (cijena je u bruto iznosu). Površina koja se daje u zakup odnosi se na jednu osobu te na navedenoj površini može u navedene dane biti prisutna isključivo jedna osoba. Ukoliko se ponuditelj odluči samo za jedan, dva, tri, četiri ili svih pet prije navedenih dana, cijena ostaje ista. Lokacija se daje bez električne energije. Obzirom da je broj lokacija limitiran ukoliko dođe do prekapacitiranosti lokacija prioritet će se davati prema redoslijedu pristizanja prijava.

D. Jelačićev trg - ambulantna prodaja i oslikavanje lica
1) dvije mikrolokacije za prodaju prigodnih karnevalskih suvenira i suvenira koji predstavljaju grad Rijeku - površina koja se daje u zakup iznosi 2 m2 po mikrolokaciji. Molimo dostaviti ponudu za dane 18., 19., 24., 25. i 26.02.2017. godine. Početna cijena za navedenu površinu iznosi 300,00 kn za svih pet dana (PDV nije uključen u cijenu). Ukoliko se ponuditelj odluči samo za jedan, dva, tri, četiri ili svih pet prije navedenih dana, početna cijena ostaje ista. Troškove priključka i utroška električne energije snosi Naručitelj. Maksimalna moguća snage električne energije koju osigurava Naručitelj iznosi 1 kW po lokaciji.
2) pet mikrolokacija za oslikavanje lica gledatelja i sudionika karnevalskih povorki - površina koja se daje u zakup iznosi 1,5 m2 po mikrolokaciji. Molimo dostaviti ponudu za dane 18., 19., 24., 25. i 26.02.2017.godine. Cijena za navedenu površinu je fiksna i iznosi 350,00 kn za svih pet dana (cijena je u bruto iznosu). Površina koja se daje u zakup odnosi se na jednu osobu te na navedenoj površini može u navedene dane biti prisutna isključivo jedna osoba. Ukoliko se ponuditelj odluči samo za jedan, dva, tri, četiri ili svih pet prije navedenih dana, cijena ostaje ista. Lokacija se daje bez električne energije. Obzirom da je broj lokacija limitiran ukoliko dođe do prekapacitiranosti lokacija prioritet će se davati prema redoslijedu pristizanja prijava.

E. Trg 128. brigade Hrvatske vojske (južni dio prema Korzu) - prodaja suvenira i oslikavanje lica
1) dvije mikrolokacije za prodaju prigodnih karnevalskih suvenira i suvenira koji predstavljaju grad Rijeku - površina koja se daje u zakup iznosi 2 m2 po lokaciji. Molimo dostaviti ponudu za dane 18., 19., 24., 25. i 26.02.2017.godine Početna cijena za navedenu površinu iznosi 400,00 kn za svih pet dana (PDV nije uključen u cijenu). Ukoliko se ponuditelj odluči samo za jedan, dva, tri, četiri ili svih pet prije navedenih dana, početna cijena ostaje ista. Troškove priključka i utroška električne energije snosi Naručitelj. Maksimalna moguća snage električne energije koju osigurava Naručitelj iznosi 1 kW po lokaciji.
2) pet mikrolokacija za oslikavanje lica gledatelja i sudionika karnevalskih povorki - površina koja se daje u zakup iznosi 1,5m2 po mikrolokaciji. Molimo dostaviti ponudu za dane 18., 19., 24., 25. i 26.02.2017. godine. Cijena za navedenu površinu je fiksna i iznosi 400,00 kn za svih pet dana (cijena je u bruto iznosu). Površina koja se daje u zakup odnosi se na jednu osobu te na navedenoj površini može u navedene dane biti prisutna isključivo jedna osoba. Ukoliko se ponuditelj odluči samo za jedan, dva, tri, četiri ili svih pet prije navedenih dana, cijena ostaje ista. Lokacija se daje bez električne energije. Obzirom da je broj lokacija limitiran ukoliko dođe do prekapacitiranosti lokacija prioritet će se davati prema redoslijedu pristizanja prijava.

2. Ponuditelji su dužni sami osigurati štand, radnju ili objekt za rad.

3. Mikrolokaciju za sve prije navedene lokacije određuje Naručitelj shodno prihvaćenim ponudama.

4. Troškove priključka i utroška električne energije snosi Naručitelj. Električna energija za potrebe oslikavanja lica gledatelja i sudionika karnevalskih povorki se ne osigurava od strane Naručitelja.

5. Pismena ponuda za ponuđače prodaje raznovrsnih likera i rakija, toplih napitaka, kolača, sendviča i ostalih prehrambenih proizvoda, pekarskih proizvoda i prigodnih karnevalskih suvenira i suvenira koji predstavljaju grad Rijeku za potrebe Riječkog karnevala 2017. za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
a) Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, iz kojih je vidljiva registrirana djelatnost iz natječaja.
b) Fotografiju objekta, štanda ili radnje koja bi se postavila.
c) Pravilno popunjen obrazac ponude.
d) Sliku i kratki opis suvenira koji će se prodavati (odnosi se samo na ponudu suvenira).

6. Pismena ponuda za ponuđače zakupa lokacija za oslikavanje lica za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
a) Presliku osobne iskaznice osobe koja će oslikavati lica.
b) OIB
c) Pravilno popunjen obrazac ponude.

7. Kao najpovoljniji ponuditelj, u postupku provođenja natječaja utvrđuje se ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos. Za oslikavanje lica gledatelja i sudionika karnevalskih povorki iznos je fiksan, uz napomenu da je broj lokacija limitiran te ukoliko dođe do prekapacitiranosti lokacija prioritet će se davati prema redoslijedu pristizanja prijava.

8. Utvrđeni najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru te uplatiti iznos naveden u Ugovoru na transakcijski račun Naručitelja IBAN HR2424840081101549765 koji se vodi kod Raiffeisenbank Austria d.d. Podružnica Rijeka, prije početka obavljanja djelatnosti.

9. Ukoliko ponuditelj odustane od korištenja tražene lokacije nakon što je izvršio plaćanje ugovorenog iznosa i potpisao ugovor, uplaćeni iznos se ne vraća.

10. Ukoliko ponuditelj dostavi ponudu za više lokacija te iste dobije, dužan je prihvatiti sve lokacije.

11. Ukoliko ponuditelj po dobivanju lokacije za određenu prodaju odustane 24 sata prije početka obavljanja iste, a da bez valjanog pismenog obrazloženja ne obavijesti Naručitelja, gubi pravo sudjelovanja na natječaju slijedeće godine.

12. U slučaju otkazivanja ili premještanja karnevalskih povorki uplaćeni iznos se ne vraća.

13. Radno vrijeme ponuditelja je od 08,00 do 24,00 sata za dane 18., 19., 24., 25. i 26.02.2017. godine.

14. Ponuditelj je dužan za opremu i uređaje koje će postaviti na javnoj površini iz natječaja, posjedovati sve ateste predviđene propisima.

15. Popunjavanjem Obrasca ponude ponuditelj potvrđuje da je upoznat sa svim točkama u uputama za izradu ponude.

16. Turistička zajednica grada Rijeke zadržava pravo da ne odabere niti jednog ponuditelja.

17. Rok za dostavu ponuda je 13.02.2017. godine do 12,00 sati bez obzira na način dostave. Ponude se mogu dostaviti poštom ili osobno na adresu Turistička zajednica grada Rijeke, Užarska 14, 51000 Rijeka, na mail: rijeka@visitrijeka.hr te faxom na broj 051/315-720.

18. O prihvatu ponude obavijestit će se ponuditelji u roku od osam (8) dana od dana obavljenog izbora.

19. Postupak otvaranja ponuda provodi se bez javnog otvaranja pristiglih ponuda.

Obrazac za prijavu moguće je preuzeti niže dolje.

Povezani dokumenti