Potpore i pozivi
Javni poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa „Potpore događanjima“ u 2016. godini

Javni poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa „Potpore događanjima“ u 2016. godini

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke
zajednice grada Rijeke (dalje u tekstu: TZGR) za manifestacije i projekte koji doprinose sljedećim ciljevima:
• unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude grada Rijeke
• stvaranju prepoznatljivog imidža grada
• povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone
• razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone.

II. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija i
projekata iz točke I., i to za:
• zabavne manifestacije / projekte
• kulturne manifestacije / projekte
• sportske manifestacije / projekte
• tradicijske/etno manifestacije / projekte
• programe i projekte u sklopu programa Riječkog karnevala
• ostale manifestacije i projekte.

III. Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:
• troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja
zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka,
poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge
naknade)
• izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije
• obnovu baštine
• izradu promotivnih i informativnih materijala (internet stranice, prospekti, karte, CD,
DVD, filmovi i dr.)
• kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava
• suvenire
• izradu programskih dokumenata (marketinški plan i sl.)
• turističku signalizaciju
• sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

IV. Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu:
Organizator), i to:
• trgovačka društva
• obrti
• udruge
• sportski savezi
• kulturne i druge javne ustanove.

V. Organizator može od TZGR dobiti potporu najviše do 25% opravdanih/prihvatljivih
ukupnih troškova realizacije pojedine manifestacije.

VI. Kriteriji za odobravanje potpore TZGR su:
• doprinos stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije
• kvalitetna priprema i realizacija manifestacije (jasno definiran cilj i sadržaj/program)
• originalnost, prepoznatljivost i kvaliteta
• doprinos razvoju turističkog proizvoda grada Rijeke
• doprinos obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone i procjena učinaka na
povećanje turističkog prometa
• utjecaj na povećanje ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone
• utjecaj na održivi razvoj i ekologiju
• iskustvo i sposobnost organizatora manifestacije za kvalitetnu realizaciju
• osigurano financiranje manifestacije (vlastita sredstva nositelja manifestacije i interesnih subjekata), odnos tražene potpore i vlastitih sredstava
• tradicija održavanja manifestacije/održivost – dugoročni učinci
• zastupljenosti u domaćim i stranim medijima.

VII. Potrebna dokumentacija za kandidiranje za potpore TZGR:
1. popunjeni obrazac zahtjeva TZGR /16 (niže dolje) koji je sastavni dio Javnog poziva, a uključuje opis projekta, troškovnik realizacije i financijski plan s izvorima sredstava
2. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije: preslika izvoda iz Trgovačkog,
obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra
3. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ne
stariju od 30 dana od dana slanja prijave – original).

TZGR zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva.

VIII. Organizatori manifestacije/projekta, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz
točke VII., podnose Turističkoj zajednici grada Rijeke, od dana objave na Internet
stranici www.visitRijeka.hr do 23.11. 2015. u 14 sati bez obzira na način dostave za programe koji će se održavati tijekom 2016. godine.

Neće se uzeti u razmatranje:
• kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke VII.
• kandidature s nepotpuno ispunjenim obrascem TZGR/16
• kandidature pristigle nakon roka.

Nakon završenog javnog poziva dokumentacija se ne vraća.

IX. Odluku o dodjeli sredstava potpore donosi Turističko vijeće TZGR. Popis odobrenih
potpora bit će objavljen na Internet stranici www.visitRijeka.hr u roku od 15 dana od
donošenja Odluke.

S Organizatorom kojem Turističko vijeće TZGR odobri potporu, TZGR sklapa ugovor kojim se uređuje: način korištenja potpore, način praćenja realizacije događanja, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.

X. TZGR će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru na žiro račun nakon realizacije manifestacije i po primitku potrebne vjerodostojne dokumentacije (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije, računi izvođača/dobavljača i dokaznice/ dokumenti kojima se dokazuje realizacija manifestacije).

Rok za dostavu vjerodostojne dokumentacije - dokaznica o održanoj manifestaciji/ projektu, a za isplatu odobrenih sredstava:
- 30 dana po održanoj manifestaciji.

U svim vrstama oglašavanja i tiskanja promidžbenih materijala, osim na radiju, obvezna je objava loga TZGR i mrežne stranice u obliku www.visitRijeka.hr. Ukoliko se realiziraju oglašavanja na društvenim mrežama Facebook, Instragram i Twitter potrebno je na linku ili stranici koji se promovira označiti @visitRijeka. Priručnik za korištenje logotipa kao i logotipi TZGR dostavit će se nakon objave rezultata o sufinanciranju.

TZGR ima pravo praćenja i provjere točnosti podataka iz dostavljene natječajne dokumentacije, kao i u realizaciji manifestacije/projekta i kontroli namjenskog trošenja sredstava. Ako TZGR utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.

XI. Rok i način podnošenja kandidatura
Javni poziv je otvoren od dana objave na internet stranicama TZGR www.visitRijeka.hr 21.10. do 23.11. 2015. u 14 sati bez obzira na način dostave za programe koji će se održavati tijekom 2016. godine.

Obrazac zahtjeva „TZGR /16" koji je sastavni dio Javnog poziva nalazi se niže dolje.

Elektroničku verziju kandidature poslati e-mailom na rijeka@visitrijeka.hr, a tiskanu i ovjerenu verziju s traženom popratnom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Turistička zajednica grada Rijeke, Užarska 14, 51000 Rijeka, s naznakom: Kandidiranje događaja za dodjelu potpore iz programa „Potpore događanjima“ u 2016. godini.

Povezani dokumenti