tzrijekapressHR
Fondovi i suradnje

KULTURNO-TURISTIČKA RUTA PUTOVIMA FRANKOPANA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opis projekta
Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana obuhvaća ukupno 17 frankopanskih kaštela i 3 sakralne lokacije s područja županije, od kojih će se mnoge obogatiti novorazvijenim interpretacijskim sadržajem te sve zajedno promovirati cjelovitom promotivnom kampanjom kao jedinstveni kulturno-turistički proizvod i destinacija.
Projekt će zaštiti kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz njezinu turističku valorizaciju. Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija, a partneri su gradovi Rijeka, Kraljevica, Bakar i Čabar, općine Čavle, Lokve i Općina Vinodolska te Biskupija Krk, Prirodoslovni muzej Rijeka, Centar za kulturu Grada Krka, Turistička zajednica Grada Rijeke i Turistička zajednica Kvarnera.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Svrha ovog projekta je zaštititi kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz turističku valorizaciju.
Cilj je razviti kulturno-turistički proizvod čiji će sadržaji privući veći broj posjetitelja na lokacije kaštela koji nisu bili u prvom planu turističke ponude županije te na taj način oživjeti dosad manje razvijene krajeve županije. Svrha je također i razvijanje osjećaja povezanosti na regionalnoj razini i stvaranje platforme za suradnju udruga i kulturnih dionika.

Ukupna vrijednost projekta
Ukupna vrijednost projekta je 61.024.028,15 kuna, a bespovratna sredstva EU iznose 47.306.235,33 kuna.

Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2015.-1.6.2018.

Kontakt osoba za više informacija
Irena Grdinić
e-mail: irena.grdinic@pgz.hr
tel: 051/351-729

 

http://frankopani.eu

 

-----

 

TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJESKE BAŠTINE

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opis projekta
Integrirani program „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ bavi se obnovom i stavljanjem u funkciju dva reprezentativna zaštićena spomenika kulture – motornog broda Galeb i Palače Šećerane u sklopu bivšeg industrijskog bloka Rikard Benčić. Program uključuje kreiranje nove kulturno-turističke rute, te znanstveno edukativne i promotivne aktivnosti koje promoviraju projekt i senzibiliziraju širu javnost za kulturnu baštinu.
Po završetku rekonstrukcije i opremanja, objekti će na ukupno 9524,9 m2 imati višestruku kulturnu i komercijalnu namjenu: za stalne muzejske postave, povremene izložbe, kreativne radionice, ljetno kino, tematske konferencije, smještajne kapacitete i niz komercijalnih usluga vezanih izravno za kulturnu baštinu. Nositelj projekta je Grad Rijeka, a partneri su Turistička zajednica grada Rijeke i Sveučilište u Rijeci.

Ciljevi i očekivani rezultati
Projekt "Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine" predstavlja integrirani razvojni projekt temeljen na revitalizaciji i zaštiti reprezentativnih spomenika industrijske baštine na području grada Rijeke i unaprjeđenju upravljanja industrijskom baštinom te zajedno s partnerskim organizacijama ima za cilj stvaranje integralne kulturno-turističke destinacije koja uključuje nove kulturne i turističke sadržaje razvijene u sklopu reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u zajednički i jedinstveni kulturno-turistički proizvod što doprinosi turističkoj prepoznatljivosti i posjećenosti i održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Ukupna vrijednost projekta
Ukupna vrijednost projekta iznosi 81.339.442,05 kn, a bespovratna sredstva EU iznose 68.891.606,18 kn.

Razdoblje provedbe projekta:
1.6.2017.-1.6.2020.

Kontakt za više informacija
e-mail: kultura@rijeka.hr
tel: 051 209 555

www.strukturnifondovi.hr

 

-----

  

 

INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ciljevi i očekivani rezultati
Cilj prve faze projekta je izrada studijske i projektne dokumentacije potrebne za pristupanje fazi provedbe integriranog projekta. Osim pripreme dokumentacije, tijekom trajanja projekta obuhvaćene su i aktivnosti diseminacije i koordinacije projektnih aktivnosti sukladno pravilima Europske unije.
Posljedično, uspješnom pripremom studijske i projektne dokumentacije za integrirani projekt ostvarili bi se uvjeti za provedbu građevinskih zahvata i opremanje dva zaštićena nepokretna kulturna dobra: Guvernerove palače (oznaka dobra: Z-99) i Nugentove kuće (oznaka dobra: P-5257) te strateški okvir za buduće djelovanje korisnika, kao i njegovo pozicioniranje i valoriziranje u turističkom kontekstu na području Primorsko-goranske županije, odnosno unutar Grada Rijeke. U suradnji s projektnim partnerima, Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom stvorit će se preduvjeti za prezentiranje i jačanje prepoznatljivosti pokretne i nepokretne baštine koju korisnik čuva na obje lokacije.
Svim aktivnostima planiranog projekta i rezultatima koje će se ostvariti, stvorit će se prilike za razvoj novih i unaprjeđenje postojećih sadržaja, programa, usluga te aktivnosti koje su u djelokrugu prijavitelja, što će ujedno doprinijeti održivom razvoju i unaprjeđenju upravljanja kulturnom baštinom na području Primorsko-goranske županije. Kako je kulturna baština kojom upravlja prijavitelj, u ovom slučaju pokretna i nepokretna, zbog svoje jedinstvenosti i privlačnosti izrazito vrijedan resurs, prepoznata je kao ključno ulaganje Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke u sektoru kulture, s najvećim potencijalom za revitalizaciju i turističku valorizaciju, ali i stvaranje novih i inovativnih te moderniziranje postojećih obrazovnih i znanstvenih programa te usluga koje prema Statutu obavlja korisnik.
Dugoročno, projekt će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta koja će biti izravna posljedica provedbe integriranog projekta.

Ukupna vrijednost projekta
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.486.133,68 kn, a bespovratna sredstva EU iznose 2.563.485,11 kn.

Razdoblje provedbe projekta:
3.12.2014.-3.8.2018.

Kontakt za više informacija
Tamara Crnko
e-mail: tamara.crnko@ppmhp.hr

www.strukturnifondovi.hr
http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/erdf/